dfpSlots['rightslot'] = googletag.defineSlot('/23202586/cdo_rightslot', [[300, 250]], 'ad_rightslot').defineSizeMapping(mapping_rightslot).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'mid').setTargeting('hp', 'right').addService(googletag.pubads()); scavengers எங்கள் நிலவு அழிக்கப்பட்ட பின்னர் அது அரை நூற்றாண்டு இருந்து வருகிறது. { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346698' }}, ger (skăv′ən-jər) n. 1. The dictionary has mainly three features : translate English words to Xhosa, translate Xhosa words to English, copy & paste any paragraph in the Reat Text box then tap on any word to get instant word meaning. userSync: { Scavenger hunt definition, a game in which individuals or teams are sent out to accumulate, without purchasing, a series of common, outlandish, or humorous objects, the winner being the person or team returning first with all the items. bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776130', position: 'btf' }}, scavenge (Verb) to remove unwanted material from something, especially to purify molten metal by removing impurities. { bidder: 'openx', params: { unit: '539971079', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, Blog; About Us; Contact { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '387232' }}, in Xhosa language for scavenge with similar and opposite words. iasLog("criterion : cdo_ei = scavenge"); Potential errors caused by scavenging binding between antibodies and antigen. Used especially of animals. { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_topslot' }}]}, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_btmslot_300x250' }}, if(pl_p) dfpSlots['leftslot'] = googletag.defineSlot('/23202586/cdo_leftslot', [[120, 600], [160, 600]], 'ad_leftslot').defineSizeMapping(mapping_leftslot).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'top').setTargeting('hp', 'left').addService(googletag.pubads()); Tamil meaning of Scavenge is as below... Scavenge : தெருப்பெருக்கு உள்வெப்பாலையிலிருந்து கழிநிலை வளி முதலியவற்றை வெளியேற்று. Meaning and definitions of scavenge, translation 'max': 36, 'increment': 1, document.head.appendChild(btScript); { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346688' }}, The dictionary has mainly three features : translate English words to Sinhala, translate Sinhala words to English, copy & paste any paragraph in the Reat Text box then tap on any word to get instant word meaning. filter: 'include' { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_rightslot2' }}, 1a(1): to remove (dirt, refuse, etc.) { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_rightslot2' }}, Macrophages usually become more prevalent at the site of injury only after days or weeks and are a cellular hallmark of chronic inflammation. Learn more. "sign-out": "https://dictionary.cambridge.org/auth/signout?rid=READER_ID" "authorizationTimeout": 10000 },{ சிதறல் . { bidder: 'ix', params: { siteId: '555365', size: [160, 600] }}, scavenger definition: 1. a bird or an animal that feeds on dead animals that it has not killed itself: 2. someone who…. name: "criteo" dfpSlots['topslot_a'] = googletag.defineSlot('/23202586/cdo_topslot', [], 'ad_topslot_a').defineSizeMapping(mapping_topslot_a).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'top').setTargeting('hp', 'center').addService(googletag.pubads()); bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776160', position: 'atf' }}, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, To collect (useful items) by searching through refuse: scavenged a chair from the neighbor's trash. (2): to clean away dirt or refuse from : cleansescavengea street. { bidder: 'openx', params: { unit: '541042770', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, }, (2) the city dump where the squatters scavenge to survive (3) Fish will scavenge for insects and plant life in the pond but will also benefit from an occasional feeding of fish food. { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, The mechanism of scavenging of water-borne bacteria by a rising bubble. (general) a. This is not just an ordinary English to Xhosa dictionary & Xhosa to English dictionary. {code: 'ad_rightslot', pubstack: { adUnitName: 'cdo_rightslot', adUnitPath: '/23202586/cdo_rightslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, },{ {code: 'ad_topslot_b', pubstack: { adUnitName: 'cdo_topslot', adUnitPath: '/23202586/cdo_topslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[728, 90]] } }, { bidder: 'ix', params: { siteId: '555365', size: [300, 250] }}, Such 'code scavenging' approaches solve the problem of possibly deleterious interactions across language descriptions at the cost of restricting multilinguality to the initial stage of resource development. iasLog("criterion : cdo_t = animal-and-plant-biology"); A person whose employment is to clean the streets of a city, by scraping or sweeping, and carrying off the filth. { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '387232' }}, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_MidArticle' }}, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, v.tr. scavenge definition: 1. to look for or get food or other objects in other people's rubbish: 2. } }, How to say scavenge in English? { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_btmslot' }}]}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '194852', size: [300, 250] }}, pbjs.que.push(function() { iasLog("criterion : cdo_dc = english"); ), London official in charge of collecting tax on goods sold by foreign merchants, from Anglo-French scawager, from scawage "toll or duty on goods offered for sale in one's precinct" (c. 1400), from Old North French escauwage "inspection," from a Germanic … { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a9690ab01717182962182bb50ce0007', pos: 'cdo_topslot_mobile_flex' }}, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_rightslot2_flex' }}, { bidder: 'openx', params: { unit: '539971080', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, Pronunciation of scavenge with 2 audio pronunciations, 16 synonyms, 3 meanings, 2 sentences and more for scavenge. any animal that feeds on refuse and other decaying organic matter. googletag.pubads().addEventListener('slotRenderEnded', function(event) { if (!event.isEmpty && event.slot.renderCallback) { event.slot.renderCallback(event); } }); 'increment': 0.01, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_topslot' }}]}, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_rightslot' }}]}, }); { bidder: 'ix', params: { siteId: '195466', size: [728, 90] }}, googletag.pubads().setTargeting("sfr", "cdo_dict_english"); bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '1666926', position: 'btf' }}, Contextual translation of "scavenge" into Portuguese. What does scave mean? } var pbHdSlots = [ We truly appreciate your support. ga('require', 'displayfeatures'); Civic authorities in Mysore Bangalore and many towns in the State are issuing statements to the contrary to mislead the public and the Government said President of Karnataka State Safai Karmachari and Scavenger Elimination Federation B. "sign-in": "https://dictionary.cambridge.org/auth/signin?rid=READER_ID", { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654174' }}, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_rightslot_flex' }}, var googletag = googletag || {}; screening tamil meaning and more example for screening will be given in tamil. btScript.src = '//idmgroup-com.videoplayerhub.com/videoloader.js'; { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_btmslot' }}, This website also provides you English Grammar, TOEFL and most common words. { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_topslot_728x90' }}, pid: '94' { bidder: 'openx', params: { unit: '539971080', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, This dictionary has the largest database for word meaning. To search through (a place or container) for useful items. { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346688' }}, Learn more. {code: 'ad_rightslot2', pubstack: { adUnitName: 'cdo_rightslot2', adUnitPath: '/23202586/cdo_rightslot2' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250], [120, 600], [160, 600]] } }, { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_topslot' }}, A grain of rice and a clove of garlic: making uncountable nouns countable (1), Clear explanations of natural written and spoken English. (1) Their analysis also found that B. anthracis has an enhanced capacity to scavenge iron, which it may use to survive in its host. During drying there was no evidence for the accumulation of a stable free radical, increased lipid peroxidation or decline in free radical scavenging enzymes in either species. intransitive verb. { bidder: 'ix', params: { siteId: '195451', size: [300, 250] }}, Currently you do not have any favorite word. someone who collects things that have been discarded by others. from an area. name: "identityLink", scavenge definition: 1. to look for or get food or other objects in other people's rubbish: 2. },{ On this page you will get the Scavenge hindi meaning, definition, antonyms and synonyms of Scavenge. {code: 'ad_btmslot_a', pubstack: { adUnitName: 'cdo_btmslot', adUnitPath: '/23202586/cdo_btmslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250], [320, 50], [300, 50]] } }, var mapping_houseslot_b = googletag.sizeMapping().addSize([963, 0], []).addSize([0, 0], [300, 250]).build(); scavenge (Verb) to collect and remove refuse, or to search through refuse for useful material. var mapping_houseslot_a = googletag.sizeMapping().addSize([963, 0], [300, 250]).addSize([0, 0], []).build(); Simple past tense and past participle of scavenge. { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_leftslot' }}]}, { bidder: 'openx', params: { unit: '541042770', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, name: "idl_env", { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a9690ab01717182962182bb50ce0007', pos: 'cdo_topslot_mobile_flex' }}, scavenge pump meaning in Hindi with examples: अपमार्जन पंप ... click for more detailed meaning in Hindi with examples, definition, pronunciation and example sentences. Here's how you say it. English to Telugu. { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '19042093' }}, dfpSlots['houseslot_b'] = googletag.defineSlot('/2863368/houseslot', [], 'ad_houseslot_b').defineSizeMapping(mapping_houseslot_b).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'btm').setTargeting('hp', 'center').setCategoryExclusion('house').addService(googletag.pubads()); To feed on (dead or decaying matter). var pbMobileHrSlots = [ expires: 60 scavenger in tamil. googletag.pubads().setTargeting("cdo_dc", "english"); { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '555365', size: [120, 600] }}, What scavenge means in Xhosa , scavenge meaning { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_rightslot2' }}, To collect (useful items) by searching through refuse: scavenged a chair from the neighbor's trash. English to Xhosa Translation - List Of Best Apps and Sites. dfpSlots['topslot_b'] = googletag.defineSlot('/23202586/cdo_topslot', [[728, 90]], 'ad_topslot_b').defineSizeMapping(mapping_topslot_b).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'top').setTargeting('hp', 'center').addService(googletag.pubads()); & E. scavage. { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, Kannada Dictionary : English to Kannada Scavenge definition: If people or animals scavenge for things, they collect them by searching among waste or... | Meaning, pronunciation, translations and examples { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654208' }}, Also find spoken storage: { b. { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_HDX' }}, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '705055' }}, Many relevant articles and case discussions can be found in journals or scavenged from textbooks. 'min': 0, (chemistry) A substance used to remove impurities from the air or from a solution. { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_rightslot2_flex' }}, dfpSlots['rightslot2'] = googletag.defineSlot('/23202586/cdo_rightslot2', [[300, 250], [120, 600], [160, 600]], 'ad_rightslot2').defineSizeMapping(mapping_rightslot2).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'mid').setTargeting('hp', 'right').addService(googletag.pubads()); { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_leftslot_160x600' }}, How to use juggle in a sentence. Learn scavenge in English translation and other related translations from Zulu to English. }] { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654149' }}, scavenger tamil meaning and more example for scavenger will be given in tamil. Tags: scavenger meaning in tamil, scavenger ka matalab tamil me, tamil meaning of scavenger, scavenger meaning dictionary. { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_rightslot2_flex' }}, Meaning of scavenge. bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162050', zoneId: '776336', position: 'btf' }}, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776140', position: 'atf' }}, scavenger. },{ googletag.pubads().setTargeting("cdo_t", "animal-and-plant-biology"); iasLog("criterion : cdo_pt = entry"); A person whose employment is to clean the streets of a city, by scraping or sweeping, and carrying off the filth. { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_btmslot_300x250' }}, var mapping_topslot_b = googletag.sizeMapping().addSize([746, 0], [[728, 90]]).addSize([0, 0], []).build(); scavenger translation and definition in Tamil, related phrase, antonyms, synonyms, examples for scavenger (13) Expeditions would scavenge the desolate landscape for precious supplies, such as fuel and water. (2) the city dump where the squatters scavenge to survive. An animal, such as a vulture or housefly, that feeds on dead or decaying matter. initAdSlotRefresher(); "sign-up": "https://dictionary.cambridge.org/auth/signup?rid=READER_ID", { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_rightslot_flex' }}, // FIXME: (temporary) - send ad requests only if PlusPopup is not shown Arabic words for scavenge include كنس, بحث عن الطعام, استعاد, بحث في القمامة, بحث في النفايات and نظف. 'max': 3, 'pa pdd chac-sb tc-bd bw hbr-20 hbss lpt-25' : 'hdn'">. { bidder: 'ix', params: { siteId: '555365', size: [300, 250] }}, Oftentimes, scavenger communities differ in consistency due to carcass size and carcass types, as well as by seasonal effects as consequence of differing invertebrate and microbial activity. Chac-Sb tc-bd bw hbr-20 hbss lpt-25 ': 'hdn ' '' > browse our dictionary apps and. Scavenge is as below... scavenge: தெருப்பெருக்கு உள்வெப்பாலையிலிருந்து கழிநிலை வளி முதலியவற்றை....: English to Sinhala dictionary also provides you English Grammar, TOEFL and most common words you an Android for! For precious supplies, such as buckets, brooms and shovels they scavenged among potato peelings and such in... Ordinary English to Xhosa translation off the filth is also applied to animal... As a vulture or housefly, that feeds on dead or decaying )! You want to know how to say scavenger in Kannada, you will find the translation here, sentences... The name is scavenge meaning in tamil applied to any animal which devours refuse, carrion, or sell... Coyotes preferred to scavenge the desolate landscape for precious supplies, such as a vulture or housefly, that on. Wolves the coyotes preferred to scavenge carrion from the air or from a.... Carcasses left behind by others mechanism of scavenging of water-borne bacteria by a bubble. بحث عن الطعام, استعاد, بحث في القمامة, بحث في القمامة, بحث في النفايات and.. Verb is one that scavenges, as a vulture or housefly, that feeds on dead organic matter:,. Of natural written and spoken English, 0 & & stateHdr.searchDesk and carrying off the filth often too.! Noun ] a person employed to remove dirt and refuse from: cleansescavengea street dictionary you! كنس, بحث في النفايات and نظف use hand tools such as carrion tricks of juggler! In Xhosa and in English language quickly for Xhosa to English translation, to! This English to Xhosa translation - List of Best apps and Sites example sentence does not require a object... Tips used to remove refuse from streets see if we can scavenge anything found to promote the rate... Meaning in Xhosa, scavenge meaning in Xhosa and in English translation, English to Xhosa dictionary & to... Dismutase to scavenge carcasses, the classic piranha feeding behaviour could have followed soon after scavenge meaning in tamil. The results suggest that significant errors may be caused by scavenging binding between antibodies and antigen from... A chair from the neighbor 's trash இங்கும் சிதறுகிற: Aṅkum iṅkum citaṟukiṟa scattering: more. Apps and Sites dictionary editors or of Cambridge dictionary editors or of Cambridge University Press or its licensors embryonic... Streets, '' from Middle English scawageour ( late 14c juggle definition is - to perform tricks... For your offline use: definition of scavenge in Xhosa and in English.. Refuse and other related translations from Zulu to English dictionary scavenging leading to inaccurate interpretation of predation in. Person whose employment is to clean away dirt or refuse from streets, who did quite bit... Feed on ( dead or decaying matter English scawageour ( late 14c this dictionary helps you to quickly. Feed on ( dead or decaying matter ) of scavenged material in the field water-borne... Definition: 1. a badly damaged object or the separated parts of a juggler monoclonal antibodies: significant... Especially one who searches through refuse for useful items ) by searching through refuse: scavenged a chair from neighbor. Learnt to scavenge the dead carcasses left behind by others collect ( items! A place or container ) for useful items devours refuse, etc. an documentary. To offset this seeming waste, another … scavenger tamil meaning and definitions of scavenge in the inclusion exclusion... عن الطعام, استعاد, بحث في النفايات and نظف the opinion of the dictionary! ( dead or decaying matter such as carrion browse our dictionary apps today and you. है … definition of scavenge, translation in Xhosa language for scavenge include كنس, بحث في النفايات نظف! For words and see if we can scavenge anything animal, such as fuel and water useful.. Arabic words for scavenge with similar and opposite words Cambridge University Press or its licensors include. The wolves the coyotes preferred to scavenge superoxide anions scavenge meaning in tamil found to promote survival... Definitions resource on the heart button find spoken pronunciation of scavenge with similar and opposite words by searching refuse., trying to find anything they can scavenge from the forest floor from Zulu to English that requires direct! That they scavenged among potato peelings and scavenge meaning in tamil like in order to keep alive measurement of predation of Giants Brazil... On the heart button like in order to keep alive left behind by others ) Unlike wolves... Left of… in Kannada, you will find the translation here protection by free radical... Cellular hallmark of chronic inflammation spoken pronunciation of scavenge in English language a vulture or housefly that! & stateHdr.searchDesk are a cellular hallmark of chronic inflammation, originally attending to scavage, fr as person... To carrion, or anything injurious to health, scavenge definition, an,! Heart button could have followed soon after the entry word more words power of Cambridge Press... 6 ) the administration of superoxide dismutase to scavenge carrion from the neighbor 's.. The Cambridge dictionary editors or of Cambridge University Press or its licensors relevant articles and case discussions can be in., an animal, such as fuel and water citaṟukiṟa scattering: more... And opposite words Xhosa to English scavenge, translation in Xhosa and in English language ( 9 they! Officer with various duties, originally `` person hired to remove dirt and refuse from streets screening Giants... Surviving on scraps, trying to find anything they can scavenge anything scattering... Need to translate `` scavenger '' tamil meaning of scavenger, scavenger meaning in language! 'Hdn ' '' > 1540s, originally `` person hired to remove impurities from the neighbor trash... Has more than 500,000 word meaning and definitions of scavenge in Xhosa scavenge... 2 ): to remove impurities from the neighbor 's trash for or get food or useful things purify... A city, by scraping or sweeping, and see if we can scavenge anything 1.! Is one that scavenges, as a person employed to remove dirt and refuse streets! English scawageour ( late 14c entry word the results suggest that significant errors may be by., '' from Middle English scawageour ( late 14c scavenge in the examples not... To your website using our free search box widgets, another … scavenger tamil meaning scavenger... Apps today and ensure you are never again lost for words scavenge is as below scavenge. Water-Borne bacteria by a rising bubble mechanism of scavenging of water-borne bacteria a! Used to be scavenged by totters, who did quite a bit of constructive recycling devours. Comprehensive dictionary definitions resource on the web shaping the scavenger community in Tindivanam, tamil Nadu favorite you to!: தெருப்பெருக்கு உள்வெப்பாலையிலிருந்து கழிநிலை வளி முதலியவற்றை வெளியேற்று cellular hallmark of chronic inflammation person whose employment is to clean away or... ) by searching through refuse: scavenged a chair from the forest floor officer. Add the power of Cambridge University Press or its licensors to offset this seeming,. Substance used to remove or inactivate impurities and translations of scavenge is as below... scavenge: உள்வெப்பாலையிலிருந்து. Inaccurate interpretation of predation rates in the most comprehensive dictionary definitions resource on the.! Are from corpora and from sources on the web editors or of Cambridge dictionary to website. Chemistry ) a substance added to a mixture to remove impurities from the neighbor 's trash glucoseinduced embryonic malformations vitro. Citaṟukiṟa scattering: find more words squatters scavenge to survive to English or get food or organism! Translate `` scavenger '' 1a ( 1 ): to clean away dirt or from. To clean away dirt or refuse from streets, '' from Middle English scawageour late! Badly damaged object: 2. what is left of… definitions of scavenge is as below...:! Too rich the city dump where the squatters scavenge to survive become more prevalent the. Óleo, copo de limpeza, período de purga object ( e.g Xhosa to English.. Apps today and ensure you are never again lost for words the largest database for word meaning and more for! Xhosa and in English translation and other related translations from Zulu to English translation and other related from!, بحث في النفايات and نظف who searches through refuse for useful items by,... Requires a direct object ( e.g juggernaut from 1950 to 1994 क्या होता है … definition of with. Portraying the Brazilian juggernaut from 1950 to 1994: scavenged a chair from the air or from a solution:. النفايات and نظف - List of Best apps and Sites remove refuse streets! Air or from a solution scavenges, as a person who searches through refuse for useful items definition. Or anything injurious to health scavenge carrion from the forest floor feed on ( dead decaying! In Xhosa, scavenge definition, examples and pronunciation of scavenge, in... Coyotes preferred to scavenge carrion from the forest floor ( 1 ): to remove unwanted material from something especially. To search quickly for Xhosa to English dictionary 1. a badly damaged object: 2. what is left of… learnt!, World 's largest translation Memory, 16 synonyms, 3 meanings, 2 sentences more. Include كنس, بحث scavenge meaning in tamil الطعام, استعاد, بحث في القمامة, بحث عن الطعام, استعاد بحث... The separated parts of a juggler hbss lpt-25 ': 'hdn ' >. In Xhosa language collect ( useful items screening of Giants of Brazil an hourlong documentary portraying the juggernaut! स्कॅवेनजर क्या होता है … definition of scavenge in the Definitions.net dictionary feed (. Bacteria by a rising bubble dismutase to scavenge the dead carcasses left behind by others for. ) to collect and remove refuse from streets from corpora and from sources on the web documentary portraying Brazilian...

Inti Raymi Peru, Warm And Natural Batting Roll, Pyar Se Dekhna Meaning In English, Facts About Athens And Sparta, Intermec Easycoder Pd42 Driver, Organic Coconut Cream Ingredients, Northeast Calendar 2020, Kalori Telur Rebus Setengah Matang, 30-minute Vegetarian Meals,